Ansökan om strandskyddsdispens

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet, vanligtvis 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Det omfattar även undervattensmiljön.

Strandskyddet är till för att ge alla människor tillgång till stränder och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Inom strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som kan påverka den allemansrättsliga tillgången till strandområdet eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur och växter.

Det går att söka dispens från strandskyddet för vissa åtgärder. Åtgärderna får inte orsaka väsentliga försämringar för växt- och djurlivet eller minska allmänhetens tillgång till stränderna. För nästan alla åtgärder krävs också att en fri passage på cirka 25 meter lämnas närmast vattnet.

Avgiften för prövningen av en strandskyddsdispens är 6569 kronor (år 2022). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften tas även ut vid beslut om avslag.

Giltighetstiden för en dispens från strandskyddet är två år om åtgärden inte har påbörjats och fem år om åtgärden har påbörjats.

Om åtgärden ska utföras inom ett statligt skyddat område är det Länsstyrelsen i Norrbotten som prövar frågan om strandskyddsdispens.

Exempel på statligt skyddade områden:

 • Nationalparker
 • Naturreservat
 • Naturvårdsområden
 • Kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • Biotopskyddsområden

Ansökan om strandskyddsdispens inom statligt skyddat område kan göras här:
Strandskyddsdispens | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Undantag

Det finns områden och åtgärder som är inte omfattas av det generella strandskyddet

 • De sjöar och vattendrag i Arjeplogs kommun som inte finns redovisade på Norrbottenskartan (lantmäteriets karta 505) omfattas inte av strandskyddet. Norrbottenskartan hittar ni här: Länskarta Norrbotten (lansstyrelsen.se).
  För att se kartan, tänd skikten Mark- och vattenregleringar > Natur, kulturmiljö och friluftsliv > Länsstyrelsen > LstBD Strandskydd (Raster) > Norrbotten 505 skala 1:500 000.
   
 • Vissa kompletteringsåtgärder omfattas inte av det generella strandskyddet. En kompletteringsåtgärd kan till exempel vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder. Du får göra kompletteringsåtgärder utan dispens om hela åtgärden görs:
  • inom 15 meter från din huvudbyggnad,
  • längre bort från strandlinjen än 25 meter och
  • inom tidigare beslutad tomtplatsavgränsning om sådan finns.
 • Ekonomibyggnader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln, så kallade areella näringar omfattas av undantaget. Bostäder omfattas inte av undantaget. För att anläggningen eller åtgärden ska omfattas av undantaget måste den vara avsedd och behövlig för näringen och att den måste ligga inom strandskyddsområde. Om byggnadernas användningssätt avviker från areell näring behövs en dispens. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget, den areella näringen får alltså inte vara av marginell betydelse utan den ska ge ett tillskott av betydelse för att undantag från prövning ska gälla. Det innebär att till exempel ett båthus eller en brygga för fritidsfiskare inte är undantagna från kravet på strandskyddsdispens.

Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet.

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten är per definition vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter.

Tillstånd för vattenverksamhet prövas av Mark- och miljödomstolen, men är det en mindre åtgärd som planeras så räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Exempel på vattenverksamheter som inte kräver tillstånd, utan bara behöver anmälas till Länsstyrelsen:

 • Anlägga våtmark där ytan understiger 5 hektar.
 • Uppföra en anläggning eller fyllning i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Gräva, schakta, muddra eller spränga i ett vattenområde, om den bottenyta som berörs är högst 500 kvadratmeter i vattendrag eller högst 3000 kvadratmeter i andra vattenområden.
 • Bygga en bro, anlägga en trumma eller byta en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund
 • Gräva om ett vattendrag med en medelvattenföring som är högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är markavvattning.
 • Leda bort högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år.
 • Leda bort av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år.
 • Lägga ner eller byta en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.

Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen kan göras här:
Anmälan om vattenverksamhet | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Information om hur man söker tillstånd för vattenverksamhet av Mark- och miljödomstolen:
Vattenverksamhet - Sveriges Domstolar

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa