Medborgarförslag Arjeplogs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Medborgarförslag Arjeplogs kommun

 

Har du synpunkter eller förslag som du vill framföra till kommunen, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Alla som är folkbokförda inom Arjeplogs kommun kan lämna förslag antingen via e-tjänst eller på papper. Uppfylls kriterierna för beredning kommer förlaget att anslås på kommunens webbplats.

Du kan även välja att lämna en synpunkt. Har du ett förslag, beröm eller ett klagomål av enklare sort kan du istället för ett medborgarförslag lämna in en "Synpunkt" till kommunen. Där kan du vara anonym om du vill. Synpunkten går till berörd förvaltning och du får svar från tjänstepersoner istället för att förslaget ska behandlas i den politiska processen. Länk för att lämna en synpunkt finns i länkmenyn på den här sidan.

 

Följande regler gäller för att väcka ett medborgarförslag i Arjeplogs kommun

Alla som är folkbokförda i Arjeplogs kommun kan lämna in förslag. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna in förslag.

Den som är anställd eller förtroendevald i Arjeplogs kommun kan ej lämna in förslag som rör den egna förvaltningen/nämnden.

Förslagen lämnas enklast in via kommunens e-tjänst.

Om e-tjänsten inte används lämnas förslaget till medborgarservice i kundtjänst på Tingsbacka entréplan.

Förslagsställarens namn och adress ska framgå.

Förslagen kan handla om allt som kommunen ansvarar för, med vissa givna undantag:

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess

  • Det finns ett liknande förslag

  • Förlaget får endast handla om ett ämne

  • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.

  • Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande, kränkande eller på annat sätt olämpligt

  • Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar

  • Förslaget gäller myndighetsutövning

  • Förslaget innehåller en ansökan om bidrag eller annat stöd

  • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Efter att förslaget är inlämnat granskas det av ansvarig tjänstepersonal.

Förslagsställaren meddelas om ärendet uppnår kriterierna för medborgaförslag och om det tas vidare för handläggning inom berörd instans. Uppfylls inte kriterierna meddelar medborgarservice förslagsställaren att handläggningen avslutas.

Medborgarförslagen som tas upp för beredning syns på kommunens webbplats.

Medborgarförslag ska om möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren underrättas så att hen har möjlighet att närvara under sammanträdet.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa till kommunfullmäktige alla publicerade ärenden som ej gått till beslut samt en gång per år redovisa alla beslutade ärenden.

Frågor om e-tjänsten

Eric Karlsson
medborgarservice@arjeplog.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa