Brandfarlig vara - Ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig enligt lag.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och liknande.
Man kan alltså utgå från att om man har med brandfarlig vara att göra så innebär det en hantering som kan vara tillståndspliktig.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en
fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av 
firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation. 

Läs mer om vad som är tillståndspliktig hantering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) hemsida, den hittar du här
Se även "Handbok - Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor" utgiven av MSB här.

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Kommunen tar ut en avgift för tillstånd. Avgiftens storlek bestäms av ansökans innehåll och omfattning. Din ansökan är en offentlig handling.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Uppgift om föreståndare
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
 • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
 • Fastighetsbeteckning
 • samt filer:
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Riskutredning (i vissa fall)
 • ev. Fasadritning
 • ev. Ventilationsbeskrivning
 • ev. Explosionsskyddsdokumentation
 • ev. Rörledningsbeskrivning
 • ev. Dokumentation för cistern

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa