Ändring av sophämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Uppehåll i sophämtning

Om fastigheten inte nyttjas under en period på mer är 6 månader kan man begära uppehåll i sophämtningen. Man behöver då inte betala avgift för tömning, transport och behandling av detta avfall.

Uppehåll för både åretrunt- och fritidsbostad gäller max 1 år, önskar ni förlänga måste ny ansökan skickas in. Ansökan ska lämnas till Tekniska enheten senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgift enligt fastställd taxa tas ut i samtliga fall. Beviljat uppehåll innebär endast befrielse från hämtnings-/behandlingsavgiften. Grundavgift enligt fastställd taxa tas ut i samtliga fall, se nedan.

Grundavgift

Grundavgiften är kopplad till varje fastighet och är fristående från tömning och behandling av hushållsavfall. Vid uppehåll i sophämtningen ska grundavgift betalas. Avgiften ska täcka andra kostnader såsom återvinningscentraler, farligt avfall, grovavfall, information, planering och administration. Ny ansökan görs om ytterligare uppehåll önskas.

Befrielse från obligatorisk sophämtning

Fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som nyttjar fastigheten men själv kan ta hand om sitt hushållsavfall (inom den egna fastigheten) på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt men vill utnyttja kommunens service på återvinningscentral för grovavfall, restavfall, och farligt avfall kan, efter särskild prövning, befrias från sophämtning. Ansökan handläggs av miljöenheten (annan blankett). Fastigheter som blivit befriade från sophämtning får betala en årlig grundavgift för driften av återvinningscentraler, batteriinsamling, planering, information och administration. För att befrielse ska kunna beviljas ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • endast sporadiska dagsbesök av tillsynskaraktär, t.ex. gräsklippning, titta till huset m.m.
  • inga övernattningar,
  • ingen matlagning,
  • förhållandena ska gälla mer än en säsong,
  • man får inte själv transportera hushållsavfall varken inom kommungränser eller till annan kommun (gäller även transport från sommarboende till permanentboende)

Avgift för handläggning av ansökan debiteras enligt taxa.

Total befrielse från kommunal renhållning

Total befrielse kan sökas av fastighetsinnehavare som kan styrka att det överhuvudtaget inte finns något behov av att ta kommunens renhållningstjänster i anspråk, inkl. återvinningscentral, budad hämtning etc., samt kan visa att det inte uppkommer något avfall som behöver tas om hand av kommunen. Inte ens grovavfall får uppkomma såsom trädgårdsavfall, möbler osv. T.ex. kan detta gälla för obeboeliga fastigheter. Ansökan handläggs av miljöenheten. (annan blankett). Avgift för handläggning av ansökan debiteras enligt taxa.

Byte av sopkärl

Byte av befintligt sopkärl mot ett mindre/större kan efter ansökan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För byte av sopkärl utgår avgift enligt avfallstaxan.

Kompostering

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Kompostering av matavfall ska anmälas på särskild blankett till miljöenheten. För kompostering krävs att man har en tät behållare med lock och botten, där ventilationshålen inte är större än max 0,5 cm i diameter. Behållaren ska vara skadedjurssäker och kunna stänga ute flugor, fåglar råttor och möss. Den ska vara utförd i ett material som inte bryts ner. OBS! Impregnerat virke får inte användas. Behållaren ska även vara värmeisolerad så att komposteringsprocessen inte stannar av under vintern ( krävs ej vid fritidshus med sommarhämtning).

Sortering av hushållsavfall

Förpackningar av glas (burkar, flaskor), förpackningar av hårdplast, mjukplast, metall och papper/kartong samt returpapper, ska lämnas till en återvinningsstation. Grovavfall och elavfall lämnas till återvinningscentral. Farligt avfall (t ex spillolja, kemikalier) lämnas till återvinningscentralen i Arjeplog.

 

På vår hemsida https://arjeplog.se/kommun--politik/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning.html hittar du mer information rörande avfall och återvinning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa